Algemene voorwaarden 

Rich Kunststoffen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Rich Kunststoffen
Het Verlaat 238
7325 HK Apeldoorn
Telefoonnummer: 06-8 3939 182

Handelt op het internet onder: www.richkunststoffen.nl
E-mailadres: info@richkunststoffen.nl
KvK-nummer: 77163605
Btw-identificatienummer: NL003161738B60

Artikel 2 – Definities

 1. Klant: degene met wie Rich Kunststoffen een overeenkomst is aangegaan. Dit kan een consument of een persoon zijn die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Partijen: Rich Kunststoffen en klant samen.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Rich Kunststoffen. Deze zijn gedeponeerd bij KVK te Apeldoorn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rich Kunststoffen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en of diensten door of namens Rich Kunststoffen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de  tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en zaagsnede exact overeenkomen met het geleverde product. Bij onduidelijkheid kunt u advies en uitleg op te vragen bij de ondernemer.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 2. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever slechts bij het bestellen van producten in standaardmaten, deze producten staan dus voor een vaste maatprijs/ productprijs op de website, de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door opdrachtgever.

Voor producten die, in opdracht van opdrachtgever op maat zijn besteld en dus gemaakt/ gezaagd, geldt geen herroepingsrecht tenzij de opdrachtgever schriftelijk aan kan tonen dat de ondernemer een fout heeft gemaakt in de verwerking van de opdracht. Deze willekeurige op maat gemaakte maat is door de klant op te geven via de website of door middel van e-mail, telefoon of whatsapp.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk dat het product onbeschadigd retour komt. De leverancier zal dit direct beoordelen als het product retour komt. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de leverancier weigeren om de kosten te vergoeden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.     
 3. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – De prijs – minimale order

 1. Prijzen zijn vermeld zowel exclusief BTW als inclusief BTW. Verzendkosten- transportkosten zijn vermeld voor de daartoe genoemde landen.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zet- of online plaatsingsfouten. Voor de gevolgen van druk – en zet- of online plaatsingsfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zet- of online plaatsingsfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. De minimale orderwaarde dient EUR 15,00 (excl. btw) te bedragen. Helaas accepteren wij geen orders onder dit bedrag. 
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen, die Rich Kunststoffen niet kon voorzien ten tijde van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding komen tot prijsverhoging.
 5. De consument heeft recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 4, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. In geval door gebruiker een monster of voorbeeld is getoond aan opdrachtgever wordt dit als voorbeeld geacht en slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De uiteindelijk geleverde producten kunnen afwijken van dit monster – voorbeeld, tenzij nadrukkelijk door gebruiker is aangegeven dat het te leveren product identiek zal zijn aan het monster – voorbeeld.
 2. Gebruiker is gerechtigd producten te leveren die afwijken van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen inden het wijzigingen betreft die wettelijk voorgeschreven zijn, of indien deze wijzigingen zo gering van aard zijn dan wel een verbetering van het te leveren product betreffen. Geringe afwijkingen in de kleurstelling, zaagsnede/zaagslag of maatvoering die binnen de gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.
 3. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:  De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken.
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer streeft er naar de overeenkomst binnen vier werkdagen na ontvangst van betaling van opdrachtgever, uit te leveren. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de overeenkomst niet binnen vier werkdagen geleverd kan worden, stelt de ondernemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door een latere levering noch heeft opdrachtgever recht op een schadevergoeding.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Rich Kunststoffen kan tegenwerpen.

Artikel 11 – Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten kunnen plaatsvinden. Mocht de levering door een pakkettendienst – vervoerder plaats vinden dan zullen zij bij de afwezigheid van de klant het pakket, en of levering voor de 2de keer gratis aanbieden. Bij de 2de  keer afwezigheid zullen zij het pakket een 3de of 4de keer aanbieden met extra kosten. Deze kosten zullen door de klant betaald moeten worden, de kosten die hieruit voortvloeien zullen verhaald worden op de klant door Rich Kunststoffen.
 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan de pakkendienst – vervoerder een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Rich Kunststoffen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 3. De klant dient altijd de bon van de vervoerder op het aantal en omschrijving te controleren. Bij een manco levering zal de klant dit zelf aan moeten kunnen tonen door middel van de afgetekende ontvangst bon.
 4. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Rich Kunststoffen, bij gebreke waarvan Rich Kunststoffen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
  2. Derden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 2. De ondernemer is slechts aansprakelijk, tot maximaal de factuurwaarde. De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en/of derde.
 3. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing.
 4. De ondernemer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 13 – Betaling

 1. De ondernemer stelt via de website drie betalingsmogelijkheden ter beschikking: iDeal, Creditcard, of bankoverschrijving. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rich Kunststoffen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de voerdelingen van Rich Kunststoffen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rich Kunststoffen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rich Kunststoffen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

Artikel 16 – Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk binnen 7 werkdagen met aankoopbon en producten die NIET OP MAAT zijn vervaardigd.

Artikel 17 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Rich Kunststoffen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld is in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – Gevolgen en nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarde niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rich Kunststoffen bij het opstellen van de voorwaarden voor ogen had.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rich Kunststoffen is gevestigd is exclusief om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Rich Kunststoffen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Rich Kunststoffen op grond van wat voor met Rich Kunststoffen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Rich Kuststoffen zich beroepen op zijn eigendomsbehoud en de zaken/ goederen terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins verzwaren.
 4. Indien Rich Kunststoffen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Rich Kunststoffen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Opgesteld op 16 februari 2020 te Apeldoorn.

 

 

0
  0
  Winkelmand
  Uw winkelwagen legenTerug naar de Shop